अफर

ताजा

२०७१ साल को बडा दशै को राखु भगवती कोट मन्दिर पुजा समितिको बसेको बैठक ले पुजा सम्ब्धी नि म्न निर्णय गरेको छ ।

Oct 1, 2014
१ अश्विन १५ गते फुलपती को दिन १० बजे फुल्पाती ल्याउने
२ अश्विन १५ गते बत्ती हल्णे बेलुका ६बजे
३ अश्विन १५ गते बेलुका सरकारी रा गो बडिबदौउ बेलुका ११ बजे 
४ अश्विन १६ गते पन्चवाली ल्याउने समय बिहान १० बजे 

५ अश्विन १७ गते रा ण्गो पाथाको बदिबदौउ 
६ अश्विन १७ गते बिहान १० बजे टिकको समय 
No comments: